Wednesday, July 13, 2011

Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” Ghidul solicitantului de finanţare 2011

Ghidul solicitantului de finanţare 2011: "Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni”"

Suma acumulată

pînă la moment

pentru Programul

de Granturi Mici:

140.966,66 lei

Parteneri si donatori

Acasă Programul de granturi Ghid de finanțare

Ghidul solicitantului de finanţare 2011

CUPRINS

I. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Context
1.2. Scopul şi obiectivele Programului de Granturi Mici pentru Tineri

II. CERINŢELE PRINCIPALE FAŢĂ DE SOLICITĂRILE DE FINANŢARE
2.1. Profilul solicitanţilor
2.2. Partenerii eligibili
2.3. Tematica proiectelor şi activităţi eligibile
2.4. Proiectele care nu pot fi finanţate
2.5. Bugetul proiectelor
2.6. Cheltuielile eligibile
2.7. Perioada de implementare

III. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA APLICAŢIILOR
3.1. Instrucţiuni de completare a Formularului de aplicare
3.2. Termenul limită şi locul depunerii aplicaţiilor

IV. PROCEDURA DE EVALUARE, SELECTARE ŞI APROBARE A PROIECTELOR
4.1. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor
4.2. Criterii de selecţie
4.3. Informarea solicitanţilor
4.4. Contestaţii

V. MANAGEMENTUL PROIECTELOR
5.1. Procedura de contractare
5.2. Procedura de decontare
5.3. Realizarea proiectului
5.4. Cerinţe de raportare

VI. CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANŢARE

Prezentul Ghid stabileşte regulile privind procedura de depunere, selecţie şi implementare a proiectelor în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri 2011, Runda II.

I. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Context


Transformările sociale şi politice produse în Republica Moldova în ultimele decenii au generat diverse probleme cu care se confruntă generaţia tânără. Aproape un sfert din populaţia economic activă a Republicii Moldova este în străinătate. O parte importantă sunt tinerii, care au părăsit ţara în căutare de noi oportunităţi. Situaţia tinerilor din Republica Moldova este de natură să le descurajeze iniţiativele, tinerii îşi pierd încrederea în viitor, creşte scepticismul cu privire la voluntariat sau iniţiative sociale. Astfel, ei devin destinatari pasivi în loc de agenţi activi ai schimbării în comunităţile lor.
Marele potenţial pe care-l posedă tânăra generaţie, le-ar permite să se realizeze şi să contribuie la dezvoltarea societăţii în întregime, inclusiv la dirijarea cu succes a propriului destin, însă tinerii din Republica Moldova, nu sunt încrezuţi în propriile lor puteri.
Programul de Granturi Mici se adresează grupurilor de iniţiativă ale tinerilor din localităţile raionului Ialoveni care sunt implicate în realizarea sau intenţionează să realizeze un proiect care demonstrează alinierea la priorităţile comunităţilor locale în domeniul tineretului sau altor domenii conexe cu acesta, şi care asigură o integrare a activităţilor de proiect în dezvoltarea socio-economică locală. Astfel, se încurajează solicitarea finanţării proiectelor ancorate în necesităţile cotidiene reale ale comunităţilor, care au sprijinul cetăţenilor, suportul autorităţilor publice locale şi/sau a reprezentanţilor businessului privat local.
Fondul pentru Tineri Ialoveni este un program de finanţare pentru tinerii din localităţile raionului Ialoveni. Prin intermediul Programului de Granturi Mici, tinerii ialoveneni sunt încurajaţi să iniţieze proiecte prin care să aducă beneficii comunităţii şi în acelaşi timp să-şi dezvolte abilităţi personale de management financiar, liderism şi comunicare.
Fondul pentru Tineri promovează astfel implicarea tinerilor în viaţa comunităţii prin asumarea unor roluri active care îi responsabilizează şi le oferă în acelaşi timp, posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod care să-i ferească de atracţii periculoase şi să îi implice în acţiuni pozitive din care au de învăţat.
Mijloacele financiare disponibile în această rundă vor fi alocate în urma unui concurs de proiecte. Suma maximă care poate fi acordată unui proiect este de 13 mii lei.

1.2. Scopul şi obiectivele Programului de Granturi Mici pentru Tineri

Fondul pentru Tineri Ialoveni, prin Programul de Granturi Mici pentru Tineri, are ca scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor tinerilor din raionul Ialoveni.
Obiectivele programului:
- Sporirea respectului faţă de sine şi a încrederii tinerilor prin dezvoltarea abilităţilor de conducere, lucru în echipă, luare a deciziilor, soluţionare a problemelor, comunicare şi negociere.
- Susţinerea iniţiativelor şi proiectelor tinerilor din comunităţile locale.

II. CERINŢELE PRINCIPALE FAŢĂ DE SOLICITĂRILE DE FINANŢARE

2.1. Profilul solicitanţilor


Programul de Granturi Mici este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 30 ani din localităţile raionului Ialoveni. Pentru a putea solicita finanţare, tinerii trebuie să facă parte dintr-un grup de iniţiativă, format din minim 3 persoane, care vor fi responsabile de conceperea ideii de proiect şi implementarea acestuia.
Grupurile de iniţiativă ale tinerilor care intră în competiţia pentru finanţarea proiectelor din resursele Fondului pentru Tineri pot fi echipe formate din colegi de clasă, de liceu sau de universitate dar şi din grupuri informale, din afara instituţiilor de învăţământ, de exemplu: cartier,
mahala, club sau orice altă organizaţie. Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte de tineri din punct de vedere al genului, al vârstei şi al etniei.
Nu sunt eligibile de a solicita finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici următorii actori sociali: autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, centrele de resurse pentru tineri, agenţii economici, instituţiile preşcolare şi de învăţământ, alte instituţii publice de menire social-economică.

2.2. Partenerii eligibili

Grupurile de iniţiativă ale tinerilor pot acţiona individual sau în parteneriat cu alte organizaţii: autorităţi publice locale, instituţii de învăţământ, agenţi economici, etc.
Parteneriatul cu comunităţile locale în domeniul implementării proiectelor este crucial şi asigură spiritul de apartenenţă la nivel local al proiectului. Comunităţile locale ar trebui implicate la toate etapele proiectului, începând de la ideea de proiect, la planul de acţiuni al proiectului, implementare şi evaluare. Astfel, membrii comunităţii îşi dezvoltă abilităţile proprii, îşi îmbunătăţesc cunoştinţele şi pot asigura efectivitatea şi durabilitatea activităţilor iniţiate prin proiect.
Se încurajează parteneriatele grupului de iniţiativă cu asociaţiile obşteşti locale şi centrele de resurse pentru tineri din localităţile raionului, în dependenţă de scopul şi obiectivele proiectului. Parteneriatele cu alte proiecte şi donatori naţionali sau internaţionali, care promovează aceeaşi tematica ca şi cea a prezentului Program de Granturi Mici pentru Tineri pot fi, la fel, realizate.
Autorităţile publice nu sunt eligibile pentru finanţare, dar acestea pot fi parteneri ai grupurilor de iniţiativă ale tinerilor în cadrul proiectelor, să contribuie la planificarea proiectelor şi să beneficieze de pe urma rezultatelor de implementare a proiectelor; aceştia de asemenea pot contribui la proiect cu resurse, atît monetare cît şi nemonetare.
Grupurile de iniţiativă ale tinerilor pot forma parteneriate cu agenţii economici din teritoriu, doritori să ofere sponsorizare sau să contribuie, într-un fel sau altul, la implementarea proiectelor iniţiate de tineri.
În cazul existenţei partenerilor în cadrul proiectelor, grupul de iniţiativă al tinerilor solicitant de finanţare, nu este obligat să prezinte împreună cu Formularul de aplicare originale sau copii ale Acordurilor de parteneriat.

2.3. Tematica proiectelor şi activităţi eligibile

Fondul pentru Tineri finanţează proiecte dezvoltate şi implementate de grupuri de iniţiativă ale tinerilor.
Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ialoveni şi pot acoperi domeniul tineretului şi oricare alte domenii conexe acestuia, de exemplu: sportiv, artă, ecologie, sănătate etc., cu condiţia ca activităţile derulate să:
- Aducă un beneficiu comunităţii;
- Permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile;
- Ofere condiţii sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri;
- Fie antrenante şi plăcute.
Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele:
- renovarea şi amenajarea curţilor instituţiilor preşcolare, de învăţământ sau centrelor de resurse pentru tineri;
- organizarea festivalurilor, expoziţiilor, evenimentelor cu tematică variată sau concursuri sportive, culturale, excursii;
- campanii de colectare şi dotare cu fond de carte a şcolilor din mediul rural;
- campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie informală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice;
- piese de teatru, spectacole, bal mascat, proiecţie de film;
- concursuri de desen, eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffitti;
- discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde, transferul de experienţă şi practici pozitive între tineri; activităţi de sporire a gradului de implicare a tinerilor în procesul decizional;
- elaborarea blogurilor şi paginilor web;
- amenajarea parcurilor, scuarelor şi a terenurilor de joacă;
- plantare de puieţi; campanii de salubrizare/curăţare a spaţilor verzi, râurilor, izvoarelor;
- constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie; organizarea, dotarea şi funcţionarea şcolilor de wek-end; expoziţii cu vînzare;
- înfiinţarea posturilor de radio şi a ziarelor şcolare;
- amenajarea traseelor turistice, elaborarea de filme, ghiduri turistice, instalarea panourilor informative; parcări pentru biciclete, treceri pentru pietoni.
Exemplele de activităţi menţionate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

2.4. Proiectele care nu pot fi finanţate

Proiecte care NU pot fi finanţate în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri sunt:
- Proiecte care nu se înscriu în obiectivele, tematica şi activităţile acestui program;
- Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului de aplicare tip al concursului;
- Cereri de finanţări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
- Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare;
- Proiecte de natură politică;
- Proiecte de natură religioasă;
- Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură;
- Proiecte cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite categorii sociale/etnice;
- Proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri;
- Proiectele care presupun dezvoltarea instituţională primară a organizaţiilor;
- Proiecte de infrastructură, ce se concentrează pe achiziţionarea de echipamente, cu excepţia cazului când acestea reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului;
- Proiecte iniţiate/implementate de alte categorii de vârstă decât cea a tinerilor între 16 – 30 ani din localităţile raionului Ialoveni.

2.5. Bugetul proiectelor

Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 13 mii lei pentru un proiect. Proiectele propuse de grupurile de iniţiativă ale tinerilor pot însă să fie în valoare mai mare de 13 mii lei, iar în acest caz, solicitantul trebuie să prezinte dovada diferenţei dintre suma solicitată de la Fondul pentru Tineri şi cea totală necesară proiectului.
Suma solicitată va fi analizată în funcţie de numărul de beneficiari şi rezultatele aşteptate ale proiectului.

2.6. Cheltuielile eligibile

Bugetul trebuie să fie realist şi să reflecte un raport optim cost-beneficiu. Sunt acoperite doar cheltuielile necesare realizării proiectului.
Cheltuielile eligibile includ:
1. Salarii (formatori, meşteri, instructori);
2. Echipament, mobilier (computer, masă, scaun, aparat de fotografiat);
3. Cheltuieli de deplasare (arenda autoturism, combustibil, rambursarea cheltuielilor de transport pentru participanţi);
4. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale);
5. Cheltuieli pentru evenimente: instruiri, şedinţe, mese rotunde, etc. (alimentare, materiale, arenda sălii de şedinţe, arenda proiector);
6. Materiale de construcţie, utilaj (ciment, teracotă, ardezie, topogan);
6. Cheltuieli administrative (telefon, fax, Internet, servicii poştale, cartele de reîncărcare)
Salariile, cheltuielile administrative, procurarea echipamentului, materialelor de construcţiei şi utilajului trebuie să fie conectate de activităţile concrete ale proiectului şi să fie justificate iar necesitatea acestor cheltuieli să fie explicată. Pauzele de cafea, cheltuielile de alimentaţie, recepţiile, salariile sau alte tipuri de cheltuieli pot fi acoperite doar în funcţie de specificul proiectului.
Toate cheltuielile trebuie să fie justificate şi prezentate în mod detaliat. Informaţie suplimentară poate fi găsită în acest ghid la rubrica (3.1.) Instrucţiuni de completare a Formularului de aplicare.

2.7. Perioada de implementare

Perioada de implementare a proiectelor va fi de maxim 3 luni.
Data preconizată de începere a proiectelor este 03 mai 2011, iar data finisării proiectului nu trebuie să depăşească 31 iulie 2011. Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmează să fie realizate (mai – iulie 2011).
Raportarea rezultatelor şi a modului de cheltuire a finanţării va fi realizată în maxim 15 zile de la data încheierii perioadei de implementare a proiectului finanţat.

III. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA APLICAŢIILOR

3.1. Instrucţiuni de completare a Formularului de aplicare

Înscrierea la concurs a unui proiect se face pe baza Formularului de aplicare tip care poate fi descărcat CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA FORMULARUL DE APLICARE sau poate fi solicitat prin email lapgm@fondultinerilor.md. Formularul de aplicare trebuie să respecte structura şi să includă informaţia solicitată, folosind aceeaşi numerotare şi denumiri. Formularul completat nu trebuie să depăşească limita de 10 pagini (utilizând fontul Arial 11, spaţiul între rânduri 1), inclusiv Tabelul bugetului şi descrierea acestuia. Formularele de aplicare care nu vor fi completate conform instrucţiunilor sau vor fi completate parţial, nu vor fi luate în considerare. Formularele de aplicare scrise de mână nu vor fi acceptate.
În continuare vom oferi informaţii detaliate şi sfaturi utile pentru completarea câtorva secţiuni ale Formularului de aplicare.

Secţiunea 2.5. Scopul proiectului
Sugestii pentru formularea scopului:
- Faceţi referinţă la o problemă socială majoră;
- Faceţi referinţă la populaţia ţintă şi la locul intervenţiei;
- Utilizaţi terminologie clară.

Secţiunea 2.6. Obiectivele proiectului
Obiectivele se referă la schimbări intermediare dorite de populaţia ţintă sau în mediul lor şi descriu rezultatele anticipate ale proiectului. Obiectivele sunt mai specifice decât scopul şi se referă la o localitate şi la o perioadă de timp concretă. Spre deosebire de scop, prin care proiectul va contribui doar parţial la realizare, obiectivele proiectului trebuie să fie realizabile şi măsurabile în cadrul proiectului.
Ulterior, după implementarea proiectului, va trebui să raportaţi asupra fiecărui obiectiv şi să oferiţi informaţii care ar demonstra gradul de realizare al obiectivelor menţionate în Formularul de aplicare. Cu alte cuvinte, obiectivele vor trebui măsurate.
Obiectivele formulate corect identifică următoarele aspecte:
- CINE vor fi beneficiarii;
- CE schimbare va fi realizată;
- ÎN CE PERIOADĂ va fi realizată schimbarea;
- UNDE (în ce localitate);
- Relevanţa proiectului pentru localitate, regiune sau raion.
Este foarte important ca obiectivele să fie realiste, nu doar impresionante, deoarece obiectivele vagi sau nefondate vor diminua credibilitatea întregului proiect.
Obiectivele trebuie să fie:
- Specifice - pentru a evita interpretări greşite;
- Măsurabile - pentru a putea măsura şi evalua progresul (preferabil din punct de vedere numeric);
- Adecvate - problemelor şi scopului grupului de iniţiativă;
- Realiste - realizabile şi în acelaşi timp semnificative;
- Temporale – cu o perioadă de timp concretă pentru realizarea lor.

Secţiunea 2.7. Justificarea proiectului
Descrieţi problema pe care acest proiect urmează să o abordeze. Menţionaţi credibilitatea şi calificările membrilor grupului de iniţiativă care solicită finanţarea. Descrieţi problema sau necesitatea realizării acestui proiect:
- De ce ar trebui să atragem atenţie la problema pe care o descrieţi? Fiţi succint.
- Prezentaţi date statistice recente şi constatări.
- Discutaţi tipul proiectului necesar pentru abordarea problemei.
- Argumentaţi relevanţa proiectului pentru localitate, regiune sau raion.

Secţiunea 2.9. Descrierea detaliată a activităţilor
În această secţiune a Formularului de aplicare, prezentaţi mai multe detalii despre activităţile specifice care vor fi realizate. Activităţile ar trebui să susţină realizarea obiectivelor.
Pentru fiecare activitate indicaţi:
- Cum se va realiza activitatea?
- De ce aţi ales această activitate?
- Cine va conduce activitatea?
- Cine vor fi beneficiarii? Vor fi aceştia implicaţi în elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţii?
- Câţi beneficiari vor fi implicaţi la mod direct în activitate?
- Cum veţi recruta sau atrage beneficiarii? Cum puteţi maximiza participarea lor în activitate?
- Când va avea loc activitatea? Cât va dura? Care va fi frecvenţa activităţii (o dată sau va fi repetată?)
- De ce materiale aveţi nevoie pentru a organiza activitatea? Materialele de suport vor fi elaborate sau deja există? Va trebui de adaptat aceste materiale la noua populaţie ţintă? Dacă da, cum va fi realizat acest fapt?
- Veţi colabora cu alte organizaţii în realizarea acestei activităţi? Care va fi rolul fiecărei organizaţii?
Activităţile descrise trebuie să fie în concordanţă cu bugetul.

Secţiunea 2.12. Continuitatea proiectului
Continuitatea ţine de capacitatea proiectului de a continua după expirarea finanţării sau a surselor alocate din exterior. Ideea continuităţii proiectului ar putea părea dificilă. Aţi putea întreba “cum putem planifica continuarea proiectului dacă acesta nici măcar nu a început?” Următoarele motive justifică ideea continuităţii:
- Asigurarea că beneficiarii vor continua să fie deserviţi;
- Reasigurarea donatorilor că investiţia nu va fi pierdută;
- Convingerea donatorului că aţi planificat viitorul proiectului;
- Asigurarea că investiţia grupului de iniţiativă (directă sau indirectă) nu se va pierde.
Deşi asigurarea continuităţii activităţilor după expirarea finanţării din partea donatorului poate fi problematică, acest lucru este totuşi posibil. Elaborarea proiectului în mod corespunzător din start poate ajuta. Unele strategii pentru generarea venitului obţinut la nivel local pentru acoperirea cheltuielilor pe care le-aţi putea explora sunt:
- Integrarea proiectului în bugetul autorităţilor publice locale sau acoperirea costurilor inerente prin activităţi de colectare de fonduri;
- Căutarea altor donatori locali, naţionali şi internaţionali care ar putea susţine proiectul şi care ar avea un interes de lungă durată în succesul proiectului
- Implicarea comunităţii sau beneficiarilor în planificarea durabilităţii proiectului care îi afectează în mod direct;
- Colectarea taxelor de la clienţi sau beneficiarii serviciilor şi produselor oferite.
În Formularul de aplicare este important să demonstraţi că v-aţi gândit la această problemă şi veţi explora strategiile care ar fi fezabile pentru atingerea unui nivel adecvat de continuitate.

Secţiunea 3.1. Bugetul detaliat al proiectului
Acest compartiment ar trebui să reflecte cerinţele de resurse şi personal pentru implementarea proiectului. Asiguraţi-vă ca acest compartiment să fie cât mai clar. Bugetul trebuie să fie însoţit de o explicaţie, Secţiunea 3.2. Bugetul Narativ. Trebuie să putem să privim bugetul şi explicaţiile la buget şi să vedem totul ce trebuie să ştim pentru a lua o decizie faţa de proiect. Bugetul este direct legat de activităţile descrise în proiect. Luaţi în vedere următoarele recomandări ce ţin de buget: sumele pot fi rotunjite până la unităţile zecimale, bugetul trebuie prezentat în lei moldoveneşti.
La cheltuielile cu restricţii se referă sumele solicitate pentru cheltuielile alimentare (prânz de lucru, pauze de cafea, cine) nu poate depăşi 10% din totalul sumei solicitate de la Fondul pentru Tineri. În toate cazurile posibile, încercaţi să acoperiţi aceste cheltuieli din contribuţia proprie sau contribuţia altor donatori. Scopul granturilor noastre este de a promova principii continue, cheltuielile alimentare – care nu au valoare educaţională şi (de obicei) nu au efect de durată – nu par a fi cheltuielile pentru care am fi gata să cheltuim fondurile noastre limitate. Asiguraţi-vă că aceste cheltuieli reprezintă o parte integră a evenimentului, adică reprezintă o necesitate clară pentru succesul proiectului. Fondurile alocate din granturi nu pot fi niciodată utilizate pentru procurarea produselor alcoolice şi pentru divertisment. Dacă aceste cheltuieli sunt cu adevărat necesare pentru succesul unui eveniment, găsiţi un alt finanţator.
Salariul solicitat (inclusiv din alte surse) trebuie să fie rezonabil şi nu mai mare decât alte salarii locale. Ele trebuie calculate în baza numărului total de ore lucrate pe parcursul proiectului. Încercaţi să evitaţi salariile pentru membrii grupului de iniţiativă, aceştia se recomandă să activeze în bază de voluntariat. Din proiect pot fi acoperite cheltuielile pentru formatori, meşteri, consultanţi.
Costurile aferente procurării echipamentului, utilajului şi materialelor de construcţie trebuie bine studiate şi justificate. După examinarea secţiunilor Descrierea detaliată a activităţilor şi Bugetul narativ trebuie să fie clar pentru ce este nevoie de echipament nou pentru desfăşurarea proiectului, exemplu: proiector digital. Articolele care par excesiv de costisitoare sau surprinzător de ieftine vor diminua credibilitatea cererii de finanţare şi a proiectului.

3.2. Termenul limită şi locul depunerii aplicaţiilor

Grupurile de iniţiativă ale tinerilor care au o idee de proiect pentru Programul de Granturi Mici pot trimite Formularul de aplicare prin email la pgm@fondultinerilor.md, prin poştă sau prezentare personală (într-un exemplar original, pe suport de hârtie A4, în limba română, redactat la computer) la sediul Consiliului Raional Ialoveni, care se află pe adresa: or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, etajul 2, Anticamera, nu mai târziu de 15 aprilie 2011, orele 16.30. Programul de lucru al persoanei care va recepţiona aplicaţiile este: luni – vineri, orele 8.30 – 16.30, cu pauză între orele 12.00 – 13.00. Aplicaţiile prezentate după termenul limită nu vor intra în concurs. Pentru evitarea acestor situaţii, încurajăm ca aplicaţiile să fie expediate prin email, prezentate personal sau expediate prin poştă mai devreme decât termenul limită. În cazul expedierilor prin poştă, data va fi confirmată de ştampila poştei.
Înainte de completarea Formularului de aplicare şi expedierea proiectului, citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului de finanţare şi informaţia oferită pe pagina web www.fondultinerilor.md.
În cazul prezentării personale sau expedierii prin poştă, Formularul de aplicare trebuie legat sau capsat astfel încât paginile să nu poată fi scoase din el. Vă rugăm să reţineţi că este responsabilitatea grupului de iniţiativă care solicită finanţarea să lege sau să capseze şi să numeroteze paginile Formularului de aplicare. Membrii Fondului pentru Tineri nu vor fi responsabili în niciun fel pentru pierderea paginilor, în cazul în care nu este îndeplinită condiţia de mai sus. Nu este necesară semnarea şi datarea Formularului de aplicare. În caz de strictă necesitate, la Formularul de aplicare pot fi ataşate anexe.
Fondul pentru Tineri nu îşi asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă rugăm să păstraţi propria copie a proiectului, inclusiv varianta electronică, la liderul grupului de iniţiativă.

IV. PROCEDURA DE EVALUARE, SELECTARE ŞI APROBARE A PROIECTELOR

4.1. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor

Toate propunerile de proiecte primite până la data limită vor fi analizate şi evaluate de către echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni, formată dintr-un grup de 11 tineri, selectaţi şi instruiţi, cunoscuţi ca şi “cei mai tineri bancheri din Ialoveni”, pe care îi uneşte un scop şi obiective comune, şi anume de a constitui, promova şi administra transparent un fond special destinat finanţării proiectelor iniţiate şi implementate de către tineri pentru dezvoltarea comunităţilor locale.
Membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni se bazează în activitatea sa de următoarele principii:
- Responsabilitatea dezvoltării şi administrării acestor activităţi revine unui grup de tineri selectaţi şi pregătiţi în acest scop;
- Iniţierea şi punerea în practică a proiectelor ce sînt finanţate prin Fondul pentru tineri aparţin în exclusivitate tinerilor, fără intervenţia adulţilor;
- Fondul pentru tineri funcţionează pe principiul co-finanţării pentru a încuraja tinerii să caute suportul comunităţii pentru acţiunile lor;
- Sumele administrate de Fondul pentru tineri trebuie sa fie într-un cuantum suficient pentru a determina rezultate în comunităţi dar potrivite nevoilor şi capacităţilor de administrare a unor tineri.

4.2. Criterii de selecţie

Procesul de selecţie a proiectelor va cuprinde trei etape: preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate; o etapă intermediară în care vor fi realizate interviuri clarificatoare cu aplicanţii şi selecţia finală realizată pe baza criteriilor de selecţie.
Criterii de eligibilitate a aplicaţiilor:
1. Sunt cel puţin trei tineri implicaţi?
2. Grupul de iniţiativă aplicant este format din tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 30 ani din localităţile raionului Ialoveni?
3. Aplicaţia a fost trimisă înainte de termenul limită (15 aprilie 2011)?
5. Sunt clare informaţiile primite?
Proiectele care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecţie. Procesul de selecţie a proiectelor este competitiv. Proiectul trebuie scris cu mare atenţie, fiindcă, un proiect prost structurat va fi respins, chiar dacă ideea prezentată este bună.
Criteriile de selecţie care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor de proiecte sunt:
1. Fezabilitatea ideii de proiect (cât de clară şi realistă este ideea);
2. Măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului (tinerii sunt cei care iau deciziile; îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea proiectului; rolul adulţilor);
3. Raportul cost beneficii (valoarea proiectului raportată la suma solicitată; cât de clar şi realist este bugetul);
4. Impactul (beneficiile proiectului pentru tineri şi comunitate, schimbările semnificative pe care le va produce proiectul);
5. Parteneriate (numărul şi rolul partenerilor, în ce măsură proiectul este capabil să atragă alte resurse);
6. Originalitatea (creativitatea proiectului, aspectul novator).
Proiectele vor primi punctaje şi vor fi finanţate în ordinea punctajului obţinut, până la limita epuizării mijloacele financiare disponibile în Fondul pentru Tineri Ialoveni la această rundă.

4.3. Informarea solicitanţilor

Pe parcursul procesului de selecţie a proiectelor, aplicanţii vor primi mai multe tipuri de informaţii.
În ziua depunerii Formularului de aplicare, aplicantul va primi un mesaj electronic sau o recipisă care confirmă recepţionarea dosarului. Mesajul sau recipisa va conţine informaţii despre: numele grupului de iniţiativă, titlul proiectului, data prezentării şi numărul de înregistrare a aplicaţiei. În cazul recepţionării aplicaţiei prin poştă, liderul şi membrii grupului de iniţiativă vor primi un mesaj prin intermediul poştei electronice prin care vor fi informaţi că aplicaţia a fost recepţionată şi înregistrată. Membrii grupurilor de iniţiativă sînt încurajaţi să se abţină de la apelurile telefonice pentru a verifica dacă aplicaţia a ajuns. De asemenea, aplicanţii pot vedea lista proiectelor primite pe pagina web www.fondultinerilor.md.
Rezultatele selecţiei vor fi comunicate prin telefon şi prin poşta electronică. Aveţi de asemenea posibilitatea de a verifica rezultatele pe pagina web www.fondultinerilor.md. La etapa intermediară a procesului de selecţie, după necesitate, aplicanţii vor fi contactaţi pentru realizarea interviurilor clarificatoare, de aceea este foarte important să prezentaţi informaţii de contact precise. Proiectele ale căror membri ai grupurilor de iniţiativă nu vor fi capabili să ofere informaţia suplimentară la timp, riscă să fie respinse la această etapă.
Decizia de selecţie a membrilor Fondului pentru Tineri de a nu acorda finanţare unor idei de proiecte este definitivă. Respectiv, aceştia nu vor oferi motivele neselectării anumitor proiecte.
Alte detalii privind concursul de proiecte şi programul Fondul pentru Tineri Ialoveni, puteţi obţine direct de la coordonatorul programului:
Sergiu GURĂU
Telefon: 0 268 95146
Mobil: 079641243
Fax: 0 268 73325
E-mail: fondultinerilor@gmail.com
Web: www.fondultinerilor.md
www.ecorazeni.wordpress.com

4.4. Contestaţii

Solicitantul finanţării care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare, selectare şi aprobare a proiectului depus de acesta pentru finanţare, poate formula în scris o contestaţie care va fi trimisă spre soluţionare pe adresa Fondului pentru Tineri Ialoveni.
Contestaţia se va formula în scris şi va cuprinde:
- datele de identificare ale contestatarului (numele grupului de iniţiativă şi a liderului, localitatea);
- numărul de înregistrare a Formularului de aplicare şi titlul proiectului;
- obiectul contestaţiei;
- motivele;
- dovezile pe care se întemeiază;
- semnătura contestatarului;
- copia mesajului de informare cu privire la rezultatele etapei de evaluare şi selecţie a proiectelor care face obiectul contestaţiei.
Contestaţiile se trimit prin poştă sau se depun direct la sediul Fondului pentru Tineri Ialoveni. Contestaţia se depune în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data informării cu privire la rezultatele etapei de evaluare şi selecţie a proiectelor. Contestaţiile vor fi soluţionate de către Fondul pentru Tineri Ialoveni în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei.

V. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

5.1. Procedura de contractare

Un acord de colaborare standard va include propunerea de proiect finală aprobată, bugetul aprobat, lista de rezultate şi calendarul efectuării procurărilor. După semnare, acordul de colaborare devine obligatoriu din punct de vedere juridic între Fondul pentru Tineri Ialoveni şi grupul de iniţiativă al tinerilor a cărui proiect a fost selectat pentru finanţare (beneficiar).
Prin semnarea acordului de colaborare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare.
În cazul în care proiectul a fost finanţat, solicitantul este invitat să semneze acordul de colaborare în două exemplare în original, în limba română.
Odată ce acordul de colaborare este semnat, acesta nu poate fi modificat fără aprobarea prealabilă în scris din partea Fondului pentru Tineri Ialoveni.

5.2. Procedura de decontare

Responsabil de efectuarea cheltuielilor prevăzute în acordul de colaborare cu beneficiarul finanţării este Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Beneficiarul finanţării (membrii grupului de iniţiativă) pot identifica singuri sau cu ajutorul reprezentantului Fondului pentru Tineri Ialoveni furnizorii de bunuri materiale şi prestatorii de servicii prevăzute în limita bugetul aprobat al proiectului. Decontările pentru bunuri materiale şi servicii se efectuează de către Fondul pentru Tineri, după care acestea sunt livrate în termeni rezonabili beneficiarului finanţării.

5.3. Realizarea proiectului

Pe parcursul realizării proiectului, beneficiarul este obligat să informeze Fondul pentru Tineri (prin telefon sau e-mail) despre toate evenimentele importante, care pot influenţa pozitiv sau negativ realizarea proiectului.
Orice modificări intervenite în derularea unui proiect în raport cu planul de activităţi aprobat, trebuie să fie explicate, argumentate şi coordonate cu Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Toate publicaţiile (broşuri, ghiduri, pliante, postere, articole în presă) trebuie în mod obligatoriu să fie consultate cu membrii Fondului pentru Tineri înainte de a fi printate sau difuzate.

5.4. Cerinţe de raportare

Grupurile de iniţiativă ale tinerilor beneficiare ale Programului de Granturi Mici pentru Tineri vor trebui să prezinte, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii proiectului, raportul narativ (oferă informaţii despre realizarea proiectului) şi raportul financiar (oferă informaţii despre cheltuielile întreprinse în cadrul proiectului). Împreună cu rapoartele se va prezenta: cîte un exemplar al tuturor materialelor promoţionale realizate pe parcursul desfăşurării proiectului; copii ale articolelor din presă referitoare la proiect; liste ale participanţilor la acţiuni cu datele lor de contact; înregistrări video şi audio; fotografii care să ateste desfăşurarea acţiunilor descrise în proiect. Liderul, după caz, mentorul grupului de iniţiativă al tinerilor, este responsabil direct de raportare pentru proiect.
Acordul de colaborare include cerinţele de raportare pentru fiecare proiect. Toate rapoartele trebuie să fie prezentate în limba română. Grupurile de iniţiativă ale tinerilor care câştigă finanţarea proiectelor, vor primi modele ale rapoartelor şi instrucţiuni complete despre procesul de raportare.

VI. CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANŢARE

1. Primirea aplicaţiilor 15 martie – 15 aprilie 2011
2. Procesul de selectare (preselecţie, interviuri, selecţie finală) 16 – 21 aprilie 2011
3. Anunţarea proiectelor selectate 22 aprilie 2011
4. Atelier de instruire cu grupurile de iniţiativă 26 aprilie 2011
5. Semnarea Acordurilor de colaborare 03 mai 2011
6. Implementarea şi monitorizarea proiectelor 03 mai – 31 iulie 2011
7. Raportarea narativă şi financiară 01 – 15 august 2011Vă mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi vă urăm mult succes!

AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
1000 de caractere


Codul de securitate
Actualizează

Post a Comment